Strona główna

Zapraszamy do udziału w niezwykle ciekawym przedsięwzięciu – projekcie, który wzbogaci kompetencje jego uczestników (mieszkańców naszego regionu) o umiejętności niezbędne lub pożądane na rynku pracy, odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Mamy zaszczyt i przyjemność przedstawić Państwu możliwość zostania beneficjentem projektu „Przestrzeń współpracy – przestrzeń rozwoju” skierowanym do trzech grup uczestników.

Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba przystąpić do projektu. Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się w systemie e.mazovia.

Po przejściu wszystkich kroków rejestracji zgłoszona osoba zostanie przydzielona do grupy i będzie mogła skorzystać z możliwości pozyskania lub rozwinięcia kompetencji. Projekt jest w 100% dofinansowany z funduszy publicznych, więc niezbędne będzie spełnienie wymagań projektu i przejście procesu rekrutacji.

Uczniowie

Zapraszamy uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Siedlce oraz gmin sąsiednich.
Oferujemy nieodpłatne zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje przyrodniczo matematyczne oraz zajęcia projektowe ze sztuki kreatywnego myślenia. Dodatkowo uczestnicy projektu będą mieli szansę wzięcia bezpłatnego udziału w certyfikowanym szkoleniu informatycznym, którego wartość rynkowa wynosi 2 tysiące złotych.

Zajęcia odbywać się będą w małych, 10 osobowych grupach.
Celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje, w  szczególności w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, kompetencje ogólne oraz kompetencje osobiste, z  uwzględnieniem potrzeb uczniów szczególnie uzdolnionych jak również uczniów wymagających wsparcia w rozwoju ich kompetencji i ukierunkowaniu ich zainteresowań.

Więcej o poszczególnych szkoleniach>

Dorośli

Zapraszamy osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy na temat przestrzeni wokół nas oraz zbudowanego świata, w którym żyjemy.
Oferujemy ciekawe zajęcia warsztatowe pt.: „Przestrzeń wokół nas” oraz do wyboru szkolenia: „Outsourcing i offshoring w kontekście pozyskiwania inwestorów do gmin” dla 30 osób (kilkudniowe szkolenie wyjazdowe) lub „Programowanie i obsługa procesu druku 3D” dla 20 osób.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby wieku od 18 do 64 lat.
Celem Projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności, niezbędnych na rynku pracy, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje w  zakresie umiejętności informatycznych oraz kompetencji ogólnych i osobistych.

Więcej o poszczególnych szkoleniach>

Seniorzy

Zapraszamy seniorów 65+ z gminy Siedlce oraz gmin sąsiednich pragnących podnieść i rozwijać kompetencje kluczowe pozwalające na poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej, rozwój zainteresowań oraz aktywności edukacyjnej i kulturalnej.
Oferujemy ciekawe zajęcia warsztatowo-plenerowe dotyczące zagadnień planowania przestrzennego i architektury pt.: „Przestrzeń wokół nas”.

Przestrzeń, która nas otacza, wpływa na zdrowie, poczucie sukcesu i zadowolenia z życia oraz na oczekiwane perspektywy życiowe każdego z nas. Warto poznać mechanizmy, które kształtują tę przestrzeń i wpływają na nasz dobrostan.
Kurs prowadzony będzie w małych, 10-osobowych grupach. Przewidujemy zajęcia w formie miejskich spacerów studyjnych potrzebnych przy realizacji prac projektowych, dyskusji („burze mózgów”), prezentacji multimedialnych, wykładów i quizów oraz gier miejskich.

Więcej o szkoleniu>

Informacje ogólne dla wszystkich grup

Zgodnie z zasadą równych szans Kobiet i Mężczyzn zapewniamy równy dostęp do wsparcia uwzględniając ich indywidualne potrzeby.  Wsparcie w projekcie jest dostosowane do możliwości psychofizycznych i ograniczeń Uczestników Projektu.

Zgodnie z zasadą niedyskryminacji i dostępności Osób Niepełnosprawnych wsparcie co do zakresu i formy będzie dostępne dla Osób Niepełnosprawnych.

Realizacja zadań jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby Uczestników Projektu (UP) oraz przekłada się bezpośrednio na osiągnięcie celów i wskaźników projektu. Podczas realizacji nie będą powielane żadne stereotypy, ani nie będą prowadzone żadne formy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, wyznanie, stan zdrowia, niepełnosprawność, światopogląd, przynależność kulturową/etniczną, status społeczny, ekonomiczny itp.

Zajęcia będą realizowane w pomieszczeniach posiadających odpowiednie zaplecze i dostępnych dla Osób Niepełnosprawnych.

Kadra merytoryczna odpowiadająca za realizację zadań posiada wykształcenie wyższe lub certyfikaty/zaświadczenia oraz doświadczenie (minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie może być krótsze niż 2 lata), umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia.

Zalety:

  • zajęcia w małych (dziesięcioosobowych) grupach
  • harmonogram zajęć i warsztatów dostosowany do potrzeb i preferencji uczestników
  • ciekawe tematy i doświadczeni wykładowcy- praktycy
  • bezpłatne certyfikowane szkolenia VCC
  • serwis kawowy
  • materiały szkoleniowe

Projekt dofinansowany w 100% ze środków Funduszy Europejskich (z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 

Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje zgłoszenie online.

Celem projektu (zgodnie z metodyką SMART) jest: Podniesienie u min. 80% osób objętych wsparciem (50 dzieci i młodzieży, 50 dorosłych i 50 seniorów w sumie 150 UP, w tym min. 53% K i 2% ON) z obszaru woj. mazowieckiego kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Cel zostanie osiągnięty do września 2020 r. Cel jest zgodny z celem szczegółowym SZOOP PO WER (Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa) w zakresie rozwijania trzeciej misji uczelni. CM w ramach swojej misji rozwija kapitał społeczny Mazowsza i Ziemi Siedleckiej poprzez kształtowanie postaw obywatelskich, popularyzację wiedzy oraz działalność społecznie użyteczną. Cel projektu jest zgodny z celem pośrednim nr 1 Rozwój kapitału społecznego określonym w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.
Fakt nabycia kompetencji mierzony poprzez ankiety ex ante i ex post (porównanie wyników na początku i końcu realizacji).