Zrównoważony rozwój – kaprys czy konieczność?

Dlaczego zrównoważony rozwój jest ważny?

Idea zrównoważonego rozwoju zakłada konieczność współdziałania stron, wzajemnego poszanowania interesów oraz zrozumienia sytuacji, możliwości i ograniczeń pozostałych stron. Kierowanie działań informacyjno-edukacyjnych odrębnie do poszczególnych grup docelowych powoduje, że środowiska te nadal obracają się tylko we własnym gronie, nie wychodząc poza „swój świat”.

Aby proces zrównoważonego rozwoju przebiegał prawidłowo, niezbędna jest wszechstronne porozumienie w sprawie potrzeb i oczekiwań podmiotów mających realne przełożenie na efekty środowiska zbudowanego, a więc:

  • administracji publicznej (w tym jednostki samorządu terytorialnego), – ogniwa, które wytycza kierunki rozwoju i stwarza ramy przestrzeni publicznej,
  • architektów i urbanistów – ogniwa, które fizycznie realizuje wytyczne administracji publicznej,
  • inwestorów i przedsiębiorców – ogniwa, bez którego wytyczne administracyjne oraz koncepcje projektowe architektów i urbanistów nie doczekałyby realizacji.

Koncentrując się na budowaniu idei partnerstwa i zrozumienia, a nie współzawodnictwa, sięgamy do źródeł idei zrównoważonego rozwoju, czyli zastąpienia rządzenia współrządzeniem.

Zależność pomiędzy gospodarką a czynnikami pozaekonomicznymi uwidoczniona została w dokumencie ONZ, który wskazał 17 celów zrównoważonego rozwoju.

25 września 2015 roku 193 państwa ONZ, w tym Polska, przyjęły Agendę 2030, zawierającą 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Oto one:

Czynniki zwane pozaekonomicznymi mają dla lokalnego rozwoju gospodarczego i kulturalnego coraz większe znaczenie. Eksperci Banku Światowego zaznaczają, iż zrównoważony rozwój opiera się na kluczowej umiejętności – współpracy międzyludzkiej w obrębie grup i organizacji dla realizacji wspólnych interesów. Podstawą takiej współpracy jest nawiązanie lokalnych sieci „partnerstwa” służących rozwojowi wspólnot. Praca nad budową kapitału społecznego – mieszkańców posiadających wiedzę, umiejętności i postawy zaufania jest tym, czego się podejmujemy.

Wiedza na temat kształtowania otoczenia i planowania w duchu zrównoważonego rozwoju jest w Polsce coraz większa, chociaż nadal – jak pokazują wyniki badań oraz otaczająca nas rzeczywistość – wymaga gruntownej i wszechstronnej edukacji, zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznego jej zastosowania.

Zainteresowanych odsyłamy do strony Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie: http://www.unic.un.org.pl/obchody/dekada-dzialan/3297

Dodaj komentarz