Informacja dla trenerów

Ogłoszenie o rekrutacji 

na trenerów do projektu pn. „Przestrzeń współpracy – przestrzeń rozwoju” 

nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-T114/18

Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa informuje o rozpoczęciu rekrutacji na trenerów do projektu pn. „Przestrzeń współpracy – przestrzeń rozwoju”.

Rekrutacja trwa od dnia 15.06.2020 do dnia 30.10.2020roku.

 Kandydaci mogą zgłaszać się do Biura Projektu  w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej  pokój nr A1-024, w godzinach 8.00-15.30, numer telefonu 25 633 30 32 wew. 44, 41, 22 lub drogą elektroniczną: projekty@mazovia.edu.pl

Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby spełniający obligatoryjne kryteria formalne, weryfikowane na podstawie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami i zaświadczeniami.

Obligatoryjne kryteria formalne spełnione są w wyniku przedłożenia w wyznaczonym terminie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

W związku z realizacją projektu „Przestrzeń współpracy – przestrzeń rozwoju” w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa  przystępuje do realizacji zadania, którego celem jest zrekrutowanie kandydatów na trenerów do prowadzenia zajęć.

Poniżej znajduje się formularz oferty dla kandydatów na trenerów do przeprowadzenia warsztatów dla uczestników projektu pn. „Przestrzeń współpracy – przestrzeń rozwoju” 3MU

Pełne ogłoszenie o naborze trenerów znajduje się poniżej.