Seniorzy

Osoby powyżej 65 roku życia

Zapisz się, aby znaleźć się wśród uczestników Projektu „Przestrzeń współpracy – przestrzeń rozwoju”

Chcesz się zapisać?

Załóż profil na platformie e.mazovia poprzez kliknięcie w link: https://e.mazovia.edu.pl/rekrutacja

Zajęcia „Przestrzeń wokół nas”

(dla 50 UP)

Grupy: Zajęcia odbywają się w 5 grupach 10 osobowych, dla każdej z grup przewidziane jest  80 godzin zajęć.                                                                                                                                              

Miejsce: Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, oraz miejsca zamieszkania uczestników projektu, bogate kulturowo i architektonicznie.

Przewidujemy zajęcia w formie miejskich spacerów studyjnych potrzebnych przy realizacji prac projektowych, dyskusji (burze mózgów), prezentacji multimedialnych, wykładów i quizów oraz gier miejskich.

 Szczegółowy program kursu:

Holistyczny kurs o kształtowaniu środowiska zurbanizowanego. Celem jest wyjaśnienie związków i przyczyn determinujących nasze otoczenie. Uczestnicy, po ukończeniu kursu będą mogli włączyć się świadomie w ruchy społeczne i procesy wychowawcze prowadzące do poprawy warunków życia w lokalnym otoczeniu. 

Kurs pomoże uczestnikom w osiągnięciu wyższych kompetencji według podstawowych założeń:                  

– Rozwijanie świadomości przestrzeni, w której żyjemy

– Rozwijanie zrozumienia technicznych i estetycznych aspektów środowiska zbudowanego

– Kształtowanie zrozumienia procesu projektowania i realizacji oraz doceniania tradycji architektonicznych

– Kształcenie świadomości obowiązków, praw oraz ról odgrywanych przez twórców środowiska zbudowanego

– Poznanie słownictwa potrzebnego do dyskusji na temat cech i jakości budowli oraz środowiska zbudowanego a także ich wpływu na życie mieszkańców

Elementy szkolenia:

  • PERCEPCJA SZTUKI

Uczestniczenie w kulturze poprzez kontakt z zabytkami i dziełami sztuki współczesnej, Związek ze śródziemnomorskim dziedzictwem kultury i tradycja narodowa, odrębności innych kręgów kulturowych. Analiza i interpretacja tekstów kultury.

Uczestnik:

– rozróżnia style i kierunki architektury i sztuk plastycznych oraz umieszcza je w odpowiednim porządku chronologicznym i w centrach kulturotwórczych, które miały zasadnicze znaczenie dla ich powstania

– rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, postrzegając je w kontekście miejsca tradycji we współczesnej kulturze, a także opisuje związki zachodzące miedzy nimi (posługując się terminologią z zakresu danej dziedziny sztuki)

  • HISTORIA

– Koczowniczy tryb życia z osiadłym i skutki przyjęcia przez człowieka trybu osiadłego

– Zależności pomiędzy środowiskiem geograficznym a warunkami życia człowieka 

– Dziedzictwo antyku: najważniejsze osiągniecia kultury materialnej i duchowej antycznego świata w różnych dziedzinach: filozofii, nauce, architekturze, sztuce, literaturze wpływ na cywilizacje współczesną

– Kultura materialna i duchowa łacińskiej Europy

– Kulturotwórcza rola Kościoła w dziedzinie architektury i sztuki średniowiecznego społeczeństwa

– Zabytki kultury średniowiecza – różnice pomiędzy stylem romańskim a gotyckim, z uwzględnieniem przykładów z własnego regionu

– Humanizm i renesans – źródła rozwoju kultury renesansu

 – Polska i Litwa w czasach ostatnich Jagiellonów – reprezentatywne obiekty sztuki renesansowej na ziemiachpolskich ze szczególnym uwzględnieniem własnego regionu

– Społeczeństwo i ustrój Rzeczypospolitej Obojga Narodów – charakterystyczne cechy kultury baroku, odwołując się do przykładów architektury i sztuki we własnym regionie

– Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej – charakterystyczne cechy polskiego oświecenia i charakteryzuje przykłady sztuki okresu klasycyzmu z uwzględnieniem własnego regionu

  • WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

– Współczesne społeczeństwo polskie – wybrany problem społeczny ważny dla mieszkańców swojej miejscowości

– Udział obywateli w życiu publicznym: główne podmioty życia publicznego (obywatele, zrzeszenia obywatelskie, media, politycy i partie, władza, instytucje publiczne, biznes itp.), przykłady działania organizacji pozarządowych i społecznych (od lokalnych stowarzyszeń do związków zawodowych i partii politycznych)wpływ obywateli na decyzje władz na poziomie lokalnym, krajowym, europejskim i światowym

– Naród i mniejszości narodowe

– Patriotyzm dzisiaj – obywatel wielkiej i małej ojczyzny

– Samorządy i ich znaczenie

– Gmina jako wspólnota mieszkańców

– Problemy współczesnego świata – globalizacja w sferze kultury, gospodarki i polityki

– Praca i przedsiębiorczość

  • GEOGRAFIA

– Mapa – umiejętność czytania, interpretacji i posługiwania się mapą

– Wybrane zagadnienia geografii fizycznej: wpływ głównych czynników klimatotwórczych na klimat, zależności miedzy strefami oświetlenia Ziemi a strefami klimatycznymi oraz wpływ klimatu na zróżnicowanie roślinności i gleb na Ziemi

– Formy rzeźby powstałe w wyniku działania czynników rzeźbotwórczych

– Położenie i środowisko przyrodnicze Polski – charakterystyka położenia własnego regionu w Polsce oraz położenie Polski na świecie i w Europie

 – Główne rodzaje skał występujących we własnym regionie, przykłady wykorzystania skał w rożnych dziedzinach życia człowieka

– Główne cechy klimatu Polski

– Główne rodzaje zasobów naturalnych własnego regionu: lasów, wód, gleb, surowców mineralnych

– Ludność Polski: gęstość zaludnienia, zróżnicowanie rozmieszczenia ludności w zamieszkiwanym regionie oraz wyjaśnienie różnic czynnikami przyrodniczymi, historycznymi, ekonomicznymi

– Rozmieszczenie i wielkość miast w Polsce i zamieszkiwanym regionie

– Przyczyny rozwoju wielkich miast w Polsce

– Wybrane zagadnienia geografii gospodarczej Polski: struktura wykorzystania źródeł energii w Polsce i jej wpływ na stan środowiska przyrodniczego

– Walory turystyczne Polski oraz obiekty znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości

– Konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w Polsce

– Regiony geograficzne Polski

  • BIOLOGIA

– Globalne i lokalne problemy środowiska – konieczność segregowania odpadów w gospodarstwie domowym

– Kształtowanie przestrzeni

  • CHEMIA

– Powietrze i inne gazy: powstawanie dziury ozonowej, korozja oraz rdzewienie żelaza, źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza

– Woda i roztwory wodne

  • MATEMATYKA

– Liczby wymierne dodatnie – obliczenia na liczbach wymiernych do rozwiazywania problemów w kontekście praktycznym

– Procenty – obliczenia procentowe do rozwiazywania problemów w kontekście praktycznym

– Figury płaskie

– Bryły

  • ZAJECIA TECHNICZNE

– Rozwiązania konstrukcyjne budowanych modeli: materiały na podstawie wymagań konstrukcyjnych modelu, dokumentacja techniczna modeli budowli, rysunki techniczne, modelarstwo

  • WIEDZA O KULTURZE

– Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

– Tworzenie wypowiedzi

– Analiza i interpretacja tekstów kultury

  • KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI

– Spacery obserwacyjne i wybór tematu pracy projektowej

– Analiza zebranych informacji

– Praca grupowa, dyskusja i wybór rozwiązań

– Projekt wybranego tematu

Chcesz się zapisać?

Załóż profil na platformie e.mazovia poprzez kliknięcie w link: https://e.mazovia.edu.pl/rekrutacja